Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Gminne
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Status prawny przedszkola

Status prawny:

Publiczne Gminne “Bajka” w Jezierzycach jest placówką publiczną i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 • Ustway z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).

 • Aktu założycielskiego: Uchwały Rady Gminy Nr XIX/191/2004, Uchwały Rady Gminy Nr XIV/151/2004 z dnia 15 czerwca 2004r. oraz Uchwały Rady Gminy nr XIII/130.2004 z dnia 20 kwietnia 2004r

 • Statutu.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Rada Gminy Redzikowo.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty – Delegatura w Słupsku.

Na czele przedszkola stoi dyrektor.

 

Zakres działania:

 1. Przedszkole Gminne “ Bajka” w Jezierzycach realizuje cele i zadania określone w  Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:

  • realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6 – letnich,

  • udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

  • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

  • umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 2. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356).

 3. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniu rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

 4. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu programów wychowania w przedszkolu albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

Podstawą działalności Przedszkola Gminnego “ Bajka” w Jezierzycach są:

 • Arkusz organizacyjny Przedszkola.

 • Statut Przedszkola

 • Regulamin Rady Rodziców.

 • Regulamin Rady Pedagogicznej

 

 Organizacja pracy:

 

Przedszkole Gminne “ Bajka” w Jezierzycach  funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Szczegółową organizację pracy w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 maja i zatwierdzony przez organ prowadzący. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :

 • czas pracy poszczególnych oddziałów,

 • liczbę dzieci,

 • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

W przedszkolu posiada 6 oddziałów, 3 oddziały w miejscowości Jezierzyce i 3 oddziały w miejscowości Siemianice:

 

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

 • łazienki dla dzieci i osobne dla personelu obsługowo – administracyjnego oraz nauczycieli,

 • szatnie dla wszystkich grup,

 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

 • kuchnię i zmywalnie,

 • szatnię dla personelu gospodarczo - obsługowego i pedagogicznego,

 • plac zabaw.

Zajęciami dodatkowymi w Przedszkolu są: język angielski , rytmika, nauka tańca, zajęcia judo, zajęcia logopedyczne.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA:

Organami Przedszkola Gminnego “ Bajka” w Jezierzycach są:

 1. Dyrektor przedszkola.

 2. Rada Pedagogiczna.

 3. Rada Rodziców przedszkola.

Zasady współdziałania między organami przedszkola dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w ustawie o systemie oświaty i szczegółowo w regulaminach działania tych organów.

Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami przedszkola o podejmowanych i planowanych decyzjach. Podstawową formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny ich realizacji.

DYREKTOR

Na czele przedszkola stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, który kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym przedszkole, radą pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzone przez organ prowadzący.

Dyrektorem Przedszkola Gminnego “ Bajka” w Jezierzycach jest mgr Monika Szymczak, nauczyciel dyplomowany.

        RADA PEDAGOGICZNA

Rada pedagogiczna, jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki.
Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określone zostały w „Regulaminie Rady Pedagogicznej”.


RADA RODZICÓW

Rada Rodziców Przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. Funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Kuczma 15-04-2008 15:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Anna Szymczak 11-01-2024 13:06