NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Stanowisko: samodzielny referent Miejsce pracy: Przedszkole Gminne ?Bajka? w Jezierzycach

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Stanowisko: samodzielny referent

Miejsce pracy: Przedszkole Gminne „Bajka” w Jezierzycach

Status naboru: w trakcie

PRZEDSZKOLE GMINNE „BAJKA” W JEZIERZYCACH

Ul. Parkowa 4, 76-200 Jezierzyce

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko: samodzielny referent

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe;

- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

- dla osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Wymagania dodatkowe:

- obsługa komputera,

Pożądane cechy osobowości: otwartość, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy, odporność na stres, wysoka kultura osobista, systematyczność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka stanowiska :

- obsługa programu „i-przedszkole” prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności przedszkola, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z naliczeniem należności za korzystanie z przedszkola (wyżywienie i pobyt), przekazywanie wymaganej dokumentacji do księgowości,

- kontrolowanie terminowości opłat za przedszkole,

- kontakt z rodzicami,

- przygotowanie dokumentacji do przeprowadzania rekrutacji do przedszkolazgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolami SANEPIDu, kontrola prawidłowości sporządzanych jadłospisów, zagadnienia związane z zastosowaniem HACCP, kontrola dokumentacji,

- kserowanie dokumentacji, ankiet, itp.

- kontrola list obecności,

- wypisywanie zaświadczeń,

- przechowywanie i zabezpieczenie pieczątek przedszkola,

- przechowywanie i wydawanie materiałów dekoracyjnych na uroczystości,

- w okresie wakacyjnym nadzorowanie prac porządkowych obsługi,

- prowadzenie archiwum,

- prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,

-prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska, kontakt z urzędem pracy, poszukiwanie najkorzystniejszych form zatrudnienia pracowników (projekty, granty, prace interwencyjne, itp.), wypełnianie dokumentacji dot. zatrudnionych pracowników i stażystów,

- sporządzanie wraz z dyrektorem przedszkola zakresów obowiązków,

- przygotowanie wraz z dyrektorem przedszkola planu urlopów pracowników administracji i obsługi,

- prowadzenie rejestru ocen pracy pracowników i nauczycieli, odznaczeń i nagród, przygotowanie dokumentacji dot. dokonania oceny pracy, uzyskania odznaczenia i nagrody, współpraca z inspektorem ds. kadr (CUW), inspektorem ds. BHP i P. Poż. w zakresie szkoleń pracowników, wymiany sprzętu gaśniczego,

- odpowiedzialność za ustawienie elektronicznego alarmu na terenie obiektu przedszkola,

- prowadzenie korespondencji, sporządzanie pism, przygotowanie do wysyłki,

- przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w tym klasyfikacji spraw i akt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- składanie zamówień, dopilnowanie dostaw, rozliczanie zamówień dotyczących: wyposażenia, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, środków czystości, transportu dzieci np. na konkursy oraz inne np. remontowo- budowlane,

- wysyłanie zapytań i zbieranie ofert dotyczących remontów, zakupu sprzętu o wysokiej wartości,

- sporządzanie umów z odbiorcami, prowadzenie rejestru umów z dostawcami i odbiorcami,

- prowadzenie rejestru faktur, szczegółowe opisywanie faktur, rachunków, sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym, wypisanie wniosków o zaangażowanie środków, terminowe przekazywanie dokumentacji do Centrum Usług Wspólnych,

- dokonywanie zakupu sprzętu, towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówki zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, prowadzenie dokumentów i postępowań w zakresie zamówień publicznych,

- pełna obsługa programu „wyposażenie”,

- przygotowanie procedur i dokumentacji do inwentaryzacji obiektu (roczna i całościowa),

- prowadzenie stosownej dokumentacji środków trwałych,

- oznakowanie mienia zgodnie z księgami inwentarzowymi, sporządzanie spisów w każdym pomieszczeniu przedszkola,

- przygotowanie dokumentacji do ubezpieczenia majątku przedszkola, zgłaszanie szkód

- prowadzenie księgi obiektu ze szczególnym uwzględnieniem: przeglądów budowlanych, przeglądów pomiarów elektrycznych, protokołów odbioru prac remontowych, przeglądów przewodów kominowych, przeglądów pogwarancyjnych, badań wody i innych,

4. Warunki pracy na stanowisku:

- praca wykonywana będzie w Przedszkolu Gminnym „Bajka” w Jezierzycach –filia w Siemianicach,

- praca w wymiarze pełen etat, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

- praca ma charakter biurowy, wymaga codziennego kontaktu z klientami oraz powiązanymi instytucjami,

- osoba zatrudniona, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,

- w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił „0”

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z opisem swoich osiągnięć i sukcesów w pracy,

- list motywacyjny,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

- kserokopie świadectw pracy,

- podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

- inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

- kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), dla osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający tożsamość,

- zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Gminnym „Bajka” w Jezierzycach, 76-200 Jezierzyce albo pocztą na adres Przedszkola z dopiskiem :"Nabór na stanowisko:samodzielny referent 1 etat.” , w terminie do 17.08.2018r.

Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty złożone w konkursie nie będą odsyłane i zostaną komisyjnie zniszczone po zamknięciu konkursu.

Konkurs na stanowisko referenta do Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach odbędzie się dnia 22 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w budynku Przedszkola ul. Parkowa 4 76-200 Jezierzyce.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Anna Szymczak 30-07-2018 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Anna Szymczak 30-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2018 14:22