Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Gminne
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Gminne „Bajka” w Jezierzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.przedszkolejezierzyce.slupsk.ug.gov.pl/

Status pod względem zgodności

Status:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo.

b) nieproporcjonalne obciążenie:

Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty. Nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:

2021.02.22

Metoda przygotowania oświadczenia:

Samoocena przygotowana przez podmiot .

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

2021.02.22

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Agnieszka Prajwowska, Alina Kasprzycka

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

przedszkolejez@gminaslupsk.pl

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osoób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

+48 59 811 25 51

+48 59 722 00 15

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

Niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Przedszkole Gminne „Bajka” w Jezierzycach ul. Parkowa 4 , 76-200 Jezierzyce , e-mail: przedszkolejez@gminaslupsk.pl, tel: 59 811 25 51.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

2008-04-25

 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji:

2021-02-25

 

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

https://achecker.ca/checker/index.php

 

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu

 

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:

Brak aplikacji mobilnej

 

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynki położone są w Jezierzycach 8 km od Słupska oraz w Siemianicach 4 km od Słupska. Lokalizacja umożliwia dojazd autobusem lub własnym środkiem transportu. Najbliższy przystaneki autobusowe – znajdują się  około 100 – 200 metrów od przedszkoli – linia autobusowa nr 2 obsługiwana jest pojazdami niskopodłogowymi, linia autobusowa PKS również obsługiwana jest autobusami niskopodłogowymi o wyznaczonych godzinach. . Budynkek Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach posiada jedno wejście oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek przedszkola  w Siemianicach  posiada 3 wejścia główne i 2 podjazdy dla wózków inwalidzkich. Każde wejście do budynku posiada chodnik. Parking i miejsce postojowe znajduje się przed przedszkolem w wydzielonym miejscu dla osoby niepełnosprawnej oznaczone kolorem niebieskim w Jezierzycach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość poruszania się w budynku na wózku, brak progów. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przedszkole nie posiada możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, jak również nie posiada pętli indukcyjnych.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Brak

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:

Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:

- Dyrektor Przedszkole Gminnego „Bajka” w Jezierzycach

Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”: brak

Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Brak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Anna Szymczak 25-02-2021 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Anna Szymczak 25-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2021 12:01